Piqué FIFA 21

Piqué FIFA 21

西班牙西班牙

Piqué86 86

身高 194 cm6'4"

體重 85 kg187 lbs

慣用腳

出生日期 1987年2月2日

年齡 34

偏好位置 CB

球員工作率 高 / 中等

非慣用腳

技能動作

價值 €32.500.000

價值 $36.500.000

價值 £29.000.000

球員薪資 €220.000

球員薪資 $250.000

球員薪資 £200.000

Changelog
FC Barcelona FIFA 21 FC Barcelona

位置 RCB

球衣編號 3

已加入球會 2008年7月1日

合約時間長度 2024

球技

控球 80

盤球 63

防守

盯人 88

滑剷 84

攔截 86

心理質素

積極性 79

反應能力 88

進攻走位 64

攔截 87

視野 72

沉著 87

傳球能力

橫傳 57

短傳 81

長傳 81

體能

加速值 48

體力 69

力量 87

平衡 35

衝刺速度 64

敏捷性 57

彈跳 74

射門

頭槌 84

射門力道 62

終結能力 65

遠射 51

曲線 58

自由球 43

十二碼 69

凌空抽射 57

守門員

守門員走位能力 15

守門員飛身撲救 10

守門員接球能力 11

守門員踢球能力 14

守門員反應能力 8

專長

戰術家

力量

特性

領導能力