Pablo Sarabia FIFA 21

Pablo Sarabia FIFA 21

西班牙西班牙

Pablo Sarabia81 81

身高 174 cm5'9"

體重 70 kg154 lbs

慣用腳

出生日期 1992年5月11日

年齡 28

偏好位置 RWCAM

球員工作率 高 / 中等

非慣用腳

技能動作

價值 €26.000.000

價值 $29.500.000

價值 £23.500.000

球員薪資 €100.000

球員薪資 $115.000

球員薪資 £90.000

Changelog
Paris Saint-Germain FIFA 21 Paris Saint-Germain

位置 後備

球衣編號 19

已加入球會 2019年7月2日

合約時間長度 2024

球技

控球 84

盤球 84

防守

盯人 60

滑剷 49

攔截 54

心理質素

積極性 46

反應能力 78

進攻走位 80

攔截 58

視野 84

沉著 74

傳球能力

橫傳 83

短傳 83

長傳 78

體能

加速值 74

體力 71

力量 57

平衡 79

衝刺速度 73

敏捷性 78

彈跳 31

射門

頭槌 61

射門力道 76

終結能力 77

遠射 77

曲線 84

自由球 74

十二碼 69

凌空抽射 64

守門員

守門員走位能力 6

守門員飛身撲救 16

守門員接球能力 7

守門員踢球能力 15

守門員反應能力 14

特性

外腳背射門

出色球員

技術性盤球員(僅限電腦球員)