Diogo Costa FIFA 24 Diogo Costa
  • 總排名82
  • 潛力88
  • 國家/地區葡萄牙 葡萄牙
  • 出生日期1999年9月19日
  • 年齡24
  • 偏好位置GK
FIFA 24 @ 2023年9月22日
加速值: 30 33
敏捷性: 36 42
+ 準備迎接傳中球
長傳球員(僅限電腦球員)
用腳救球
潛力: 87 88
衝刺速度: 36 39
體力: 25 28
守門員走位能力: 79 80
價值: €22.5m$22.5m£22.5m €26m$26m£26m
反應能力: 79 81
視野: 61 64
球員薪資: €1.5k$1.5k£1.5k €12.5k$12.5k£12.5k
總排名: 81 82
彈跳: 58 61
守門員反應能力: 85 86
射門力道: 59 60
長傳: 44 55
守門員飛身撲救: 79 80
守門員踢球能力: 79 80
短傳: 39 50
FIFA 23 @ 2023年2月23日
+ 長傳球員(僅限電腦球員)
反應能力: 77 79
射門力道: 55 59
潛力: 86 87
短傳: 28 39
總排名: 79 81
體力: 23 25
守門員接球能力: 75 77
守門員踢球能力: 73 79
球員薪資: N/A €1.5k$1.5k£1.5k
守門員走位能力: 78 79
守門員飛身撲救: 76 79
守門員反應能力: 83 85
長傳: 29 44
彈跳: 53 58
敏捷性: 34 36
視野: 49 61
價值: N/A €22.5m$22.5m£22.5m
身高: 188 cm6'2" 192 cm6'4"
控球: 25 30
FIFA 23 @ 2023年2月21日
球隊: FC Porto N/A
國際: Portugal N/A
價值: €15.5m$15.5m£15.5m N/A
球員薪資: €1.5k$1.5k£1.5k N/A
聯賽: Portugal Primeira Liga (1) N/A
FIFA 23 @ 2022年9月28日
身高: 187 cm6'2" 188 cm6'2"
守門員飛身撲救: 75 76
球員薪資: €6.9k$8.1k£5.9k €1.5k$1.5k£1.5k
守門員接球能力: 73 75
射門力道: 53 55
價值: €20.5m$24m£17.5m €15.5m$15.5m£15.5m
反應能力: 76 77
體重: 81 kg179 lbs 84 kg185 lbs
守門員走位能力: 76 78
守門員反應能力: 80 83
盯人: 19 N/A
總排名: 77 79
守門員踢球能力: 71 73
FIFA 22 @ 2022年5月12日
射門力道: 52 53
守門員踢球能力: 69 71
FIFA 22 @ 2022年2月3日
非慣用腳: 3 2
FIFA 22 @ 2022年1月27日
加速值: 29 30
力量: 62 63
總排名: 76 77
射門力道: 51 52
反應能力: 75 76
守門員接球能力: 72 73
守門員反應能力: 79 80
球員薪資: €6.4k$7.5k£5.5k €6.9k$8.1k£5.9k
守門員飛身撲救: 74 75
守門員踢球能力: 68 69
價值: €14.5m$17m£12.5m €20.5m$24m£17.5m
FIFA 22 @ 2022年1月24日
合約時間長度: 2022 2026
FIFA 22 @ 2021年12月16日
反應能力: 73 75
球員薪資: €6.1k$7.1k£5.2k €6.4k$7.5k£5.5k
守門員反應能力: 78 79
守門員接球能力: 71 72
總排名: 75 76
守門員踢球能力: 67 68
射門力道: 50 51
守門員走位能力: 74 76
價值: €11m$13m£9.5m €14.5m$17m£12.5m
FIFA 22 @ 2021年10月8日
視野: 44 49
守門員反應能力: 75 78
球員薪資: €5.2k$6.2k£4.5k €6.1k$7.1k£5.2k
守門員踢球能力: 65 67
潛力: 85 86
守門員走位能力: 73 74
反應能力: 71 73
射門力道: 49 50
長傳: 24 29
價值: €6.5m$7.5m£5.5m €11m$13m£9.5m
國際: N/A Portugal
守門員飛身撲救: 73 74
球衣編號 (國際): N/A 22
總排名: 73 75
+ 用腳救球
FIFA 22 @ 2021年9月27日
球員薪資: €5.2k$5.9k£4.7k €5.2k$6.2k£4.5k
價值: €6.5m$7.5m£6m €6.5m$7.5m£5.5m
FIFA 22 @ 2021年9月16日
價值: €4.4m$5m£4m €6.5m$7.5m£6m
反應能力: 67 71
守門員飛身撲救: 71 73
射門力道: 46 49
球員薪資: €4.6k$5.1k£4.1k €5.2k$5.9k£4.7k
總排名: 72 73
守門員踢球能力: 61 65
守門員接球能力: 70 71
潛力: 83 85
FIFA 21 @ 2021年4月8日
守門員接球能力: 69 70
FIFA 21 @ 2021年1月21日
總排名: 70 72
守門員走位能力: 71 73
守門員踢球能力: 59 61
射門力道: 44 46
潛力: 82 83
價值: €3.4m$3.9m£3.1m €4.4m$5m£4m
守門員接球能力: 66 69
守門員飛身撲救: 69 71
守門員反應能力: 73 75
球員薪資: €3.5k$3.9k£3.1k €4.6k$5.1k£4.1k
FIFA 21 @ 2020年10月8日
球衣編號 (球會): 31 99
FIFA 21 @ 2020年8月24日
球員薪資: €2.2k$2.2k£2.2k €3.5k$3.9k£3.1k
價值: €2.5m$2.5m£2.5m €3.4m$3.9m£3.1m
FIFA 20 @ 2020年4月1日
潛力: 83 82
價值: €2.7m$2.7m£2.7m €2.5m$2.5m£2.5m
FIFA 20 @ 2019年8月20日
潛力: 86 83
價值: €3.2m$3.2m£3.2m €2.7m$2.7m£2.7m
FIFA 20 @ 2019年8月2日
總排名: 66 70
守門員踢球能力: 49 59
守門員走位能力: 64 71
守門員反應能力: 70 73
守門員接球能力: 62 66
球員薪資: €1.5k$1.7k£1.3k €2.2k$2.2k£2.2k
射門力道: 15 44
沉著: 41 44
潛力: 82 86
價值: €1.1m$1.3m£975k €3.2m$3.2m£3.2m
守門員飛身撲救: 67 69
非慣用腳: 2 3
FIFA 19 @ 2019年3月28日
反應能力: 68 67
守門員反應能力: 71 70
FIFA 19 @ 2019年2月11日
技能動作: 2 1
FIFA 19 @ 2019年2月7日
技能動作: 1 2